Algemene bepalingen

 • Met het bevestigen van deze toestemmingsverklaring doe ik afstand van het hierboven vermelde Inruil-toestel. Ik verklaar eigenaar te zijn van het Inruil-toestel of gemachtigd te zijn het aangeboden Inruil-toestel te verkopen.
 • Ik begrijp dat alle informatie op het Inruil-toestel verloren zal gaan en dat Vodafone niet aansprakelijk is voor enige kosten of schade die hieruit voortvloeien. Als ik heb gekozen voor de optie volledig data wissen, is ook de data niet meer terug te halen met gangbare recovery software.
 • Voor deze transactie is geen BTW verschuldigd.
 • Ik ga ermee akkoord dat Brightstar 20:20 UK Limited namens Vodafone de eigenaar zal zijn van het Inruil-toestel vanaf de datum waarop ik de verkoop van mijn toestel bevestig.
 • Ik verklaar hierbij dat ik de exclusieve eigenaar ben van het Inruil-toestel en dat er geen derden zijn die wettelijk eigenaar zijn van dit toestel.
 • Ik begrijp dat men zal controleren of het serienummer van het Inruil-toestel voorkomt in het register van gestolen eigendommen dat wordt beheerd door het Ministerie van Justitie. Ik begrijp eveneens dat als mijn toestel gestolen, geblokkeerd of gestolen blijkt te zijn, ik geen geld voor dit toestel zal ontvangen, dat ik niet in staat zal zijn om het toestel terug te vorderen dan wel een vervangend exemplaar te verkrijgen. Dat kosten en eventuele schade op mij zal worden verhaald en er wordt direct een boete voor de gemaakte kosten van 150 euro van mijn rekening afgeschreven.
 • Ik verklaar minimaal 18 jaar te zijn en bevoegd een bindend contract aan te gaan en kan mij op verzoek legitimeren.

If you area a consumer, these terms will not affect any rights you may have under any law and which we can't exclude.

Verplichting van de klant

De goederen dienen te arriveren binnen tien dagen vanaf de datum van de offerte. Indien de goederen later aankomen dan 10 dagen vanaf de offertedatum zal Vodafone de laagste van de offerteprijzen bieden of de huidige prijs op de website op de dag waarop de goederen aankomen, met inachtneming van de clausule “Goed functionerend”.

 • You are resident in Great Britain or Northern Ireland; and
 • You are accessing the site from that country, and
 • You are atleast 18 years old.

If you area a consumer, these terms will not affect any rights you may have under any law and which we can't exclude.

Aansprakelijkheid voor simkaarten en gegevens die op uw telefoon staan opgeslagen

U bent zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van uw simkaart voor u de telefoon naar Brightstar 20:20 UK Limited stuurt. Simkaarten kunnen persoonlijke informatie bevatten en kunnen onbevoegd gebruik van uw belminuten mogelijk maken. Als u nalaat om uw simkaart te verwijderen, gaat u ermee akkoord dat wij worden gevrijwaard van alle vorderingen, verliezen of schade die voortvloeien uit het gebruik van de simkaart voor of na ontvangst van uw telefoontoestel.

 • You are resident in Great Britain or Northern Ireland; and
 • You are accessing the site from that country, and
 • You are atleast 18 years old.

Simkaarten die door ons worden ontvangen worden niet teruggezonden.

Het is uw verantwoordelijkheid om persoonlijke informatie van uw telefoon te verwijderen. Door uw telefoon naar ons toe te sturen gaat u ermee akkoord dat wij worden gevrijwaard van alle vorderingen, verliezen of schade met betrekking tot de simkaart of telefoon, alle gegevens die erop zijn opgeslagen of erin vervat zijn of op enige media gebruikt in samenhang met de telefoon (hetzij in de vorm van persoonlijke gegevens, SMS, foto’s, spelletjes, muziek, hetzij andere gegevens ("Gegevens")). Brightstar 20:20 UK Limited aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de veiligheid, bescherming, vertrouwelijkheid of het gebruik van dergelijke gegevens.

Het is voor u niet mogelijk om enige gegevens of andere inhoud van de telefoon te verkrijgen, opgeslagen hetzij op het toestel hetzij op de geheugenkaart, als die eenmaal is opgestuurd.

Goed Functionerend

 • You are resident in Great Britain or Northern Ireland; and
 • You are accessing the site from that country, and
 • You are atleast 18 years old.

If you area a consumer, these terms will not affect any rights you may have under any law and which we can't exclude.

Wat wordt er bedoeld met een goed functionerend toestel:

 • De telefoon moet volledig zijn, zonder ontbrekende, beschadigde of gebarsten onderdelen (bijv. een schrijfstift voor touch-screen toestellen moet bijgesloten zijn als de telefoon er oorspronkelijk een had).
 • De telefoon dient volledig functioneel te zijn. Hij moet opladen en vrij zijn van PIN-locks. Hij moet gesprekken tot stand kunnen brengen en ontvangen. Alle functies moeten werken (bijv. Bluetooth, Camera, Radio). Alle functietoetsen (aan/uit, volume, navigatie) en alle toetsen op het toetsenbord moeten werken. Alle aansluitpunten moeten werken, alle microfoons en speakers moeten werken en het IMEI label moet intact zijn.
 • Het display dient helder en volledig intact te zijn. Er mag geen sprake zijn van vervaging, ontbrekende pixels, barsten en bleeding op het scherm. Touch-screens dienen vrij te zijn van grote krassen.
 • De telefoon dient vrij te zijn van vochtschade (en tekenen van vochtschade zoals aangeduid door de vochtschade-indicators van de fabrikant).
 • Indien de telefoon een opklap- of schuifmechanisme heeft, dient het goed open en dicht te gaan.
 • Indien u enige twijfel heeft, raden we u aan eerst contact op te nemen met Vodafone voordat u de telefoon opstuurt.
 • Niet geblokkeerd voor een netwerk buiten Nederland

Vodafone accepteert accessoires zoals opladers en headsets maar deze verhogen niet de waarde van uw order.

Verkeerd Merk of model

Indien u een type instuurt dan wel een ander model dan wordt geboden door Brightstar 20:20 UK Limited, dan zal Brightstar 20:20 UK Limited een bedrag bieden voor het geretourneerde model op basis van de prijs zoals die op de website staat op de dag dat het model of type wordt geretourneerd. In het algemeen betalen we niets voor prototypes.

 • You are resident in Great Britain or Northern Ireland; and
 • You are accessing the site from that country, and
 • You are atleast 18 years old.

If you area a consumer, these terms will not affect any rights you may have under any law and which we can't exclude.

Verbreken van de Prepaid Lock

Brightstar 20:20 UK Limited behoudt zich het recht voor om betaling te weigeren voor telefoons waarvan Brightstar 20:20 UK Limited meent dat ze afkomstig zijn van het verbreken van de “Prepaid Lock”. De definitie van “verbreken van de prepaid lock” is als een bedrijf of persoon prepaid telefoons koopt bij een verkoper, network, handelaar of groothandel met de bedoeling om de telefoon door te verkopen en zonder de bedoeling om de telefoon en de simkaart samen te gebruiken zoals de oorspronkelijke bedoeling was van het mobiele telefoonnetwerk waarvan de simkaart bij de telefoon wordt geleverd.

 • You are resident in Great Britain or Northern Ireland; and
 • You are accessing the site from that country, and
 • You are atleast 18 years old.

If you area a consumer, these terms will not affect any rights you may have under any law and which we can't exclude.

Telefoons die niet volledig functioneren

Als uw goederen eenmaal zijn ontvangen en gecontroleerd, zal Brightstar 20:20 UK Limited via e-mail of sms contact met u opnemen om het bedrag te bevestigen dat Brightstar 20:20 UK Limited ervoor biedt (zoals aangepast, indien nodig, via deze algemene voorwaarden). Aanpassingen gedaan aan het geboden bedrag zullen in overeenstemming zijn met de informatie in de tabel op de offertepagina. Indien u niet binnen zeven werkdagen reageert, zal Brightstar 20:20 UK Limited het geboden bedrag betalen. Brightstar 20:20 UK Limited kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet afleveren van e-mails vanwege spam-mail of junk-filters.

Onder geen enkele omstandigheid kunnen goederen worden geretourneerd na deze termijn van zeven dagen. Als u ervoor kiest om binnen de termijn van zeven dagen het aanbod af te slaan, kunt u Brightstar 20:20 UK Limited vragen om de goederen naar u terug te sturen. Houdt u daarbij alstublieft rekening met een termijn van maximaal 10 dagen voor de ontvangst van uw geretourneerde telefoon. Als om welke reden dan ook Brightstar 20:20 UK Limited uw originele telefoon niet kan terugsturen, dan is Brightstar 20:20 UK Limited verplicht een betaling te doen van het gehele geboden bedrag.

Extra accessoires die werden meegestuurd met uw toestel en niet werden gevraagd door Brightstar 20:20 UK Limited kunnen niet worden geretourneerd.

Goederen die zijn “verloren, geblokkeerd of gestolen” zullen overeenkomstig de overheidsrichtlijnen niet worden geretourneerd. “Namaak” goederen zullen worden geretourneerd indien Brightstar 20:20 UK Limited van mening is dat deze te goeder trouw werden toegezonden.

Betalingen

Tijdens het afrekenproces zal u worden gevraagd hoe u de betaling voor uw goederen wenst te ontvangen. Deze betalingskeuze kan niet worden gewijzigd als de order eenmaal is geplaatst.

 • You are resident in Great Britain or Northern Ireland; and
 • You are accessing the site from that country, and
 • You are atleast 18 years old.

If you area a consumer, these terms will not affect any rights you may have under any law and which we can't exclude.

Schade en verlies in de post

Brightstar 20:20 UK Limited aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het verlies van of schade aan goederen die aan ons zijn verzonden. Voor elk pakket dat u instuurt is het uw verantwoordelijkheid om:

 • Ervoor te zorgen dat het voldoende is verzekerd tegen verlies tijdens verzending, en
 • Ervoor te zorgen dat het voldoende beschermd is verpakt.

Brightstar 20:20 UK Limited aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies dat is geleden vanwege gebrekkige verpakking wanneer door Brightstar 20:20 UK Limited geleverde retourneerverpakkingen worden gebruikt.

Brightstar 20:20 UK Limited aanvaardt ook geen verantwoordelijkheid voor het verlies van, of enige incrementele schade aan goederen die door Brightstar 20:20 UK Limited naar u zijn verzonden.

Webside Disclaimer

Hoewel Brightstar 20:20 UK Limited tracht ervoor te zorgen dat de informatie op deze Website correct is, kan men niet de nauwkeurigheid en volledigheid van het materiaal op deze website garanderen. Brightstar 20:20 UK Limited kan te allen tijde zonder kennisgeving veranderingen aanbrengen in het materiaal op deze Site, of in de erin beschreven producten en prijzen. Het materiaal op deze Site kan verouderd zijn en Brightstar 20:20 UK Limited is niet verplicht om dergelijk materiaal te updaten. Het materiaal op deze Site wordt gegeven “zoals het is” zonder enige condities, garanties of andere voorwaarden van enige soort. Dienovereenkomstig geeft Brightstar 20:20 UK Limited u, voor zover de wet dat toestaat, deze Site op die grond, dat Brightstar 20:20 UK Limited elke verklaring, garantie, voorwaarde en andere begrippen uitsluit die, zonder deze wettelijke kennisgeving, uitwerking kunnen hebben met betrekking tot de website.

Brightstar 20:20 UK Limited, enige andere partij (al of niet betrokken bij het maken, produceren, onderhouden of leveren van deze Site), en enige groep van bedrijven en de bestuursleden, managers, medewerkers, aandeelhouders of vertegenwoordigers hiervan, sluiten alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit voor elke mate of soort verlies of schade die voor u of een derde kan ontstaan (met inbegrip van, zonder beperking, elke directe, indirecte, als straf dienende of vervolgverlies of -schade, of alle verlies van inkomsten, winsten, goodwill, gegevens, contracten, gebruik van geld, of verlies of schade voortvloeiend uit of op enige manier verband houdend met bedrijfsonderbreking, en hetzij in onrechtmatige daad (met inbegrip, zonder beperking, van nalatigheid), contract of anderszins) in verband met deze Website op enige manier of in verband met het gebruik, onvermogen tot het gebruik of de resultaten van het gebruik van deze Site, enige Site verbonden met deze Site of het materiaal op dergelijke Sites, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies of schade te wijten aan virussen die uw computerapparatuur, software, gegevens of andere bezittingen kunnen infecteren vanwege uw toegang tot, gebruik van, of het doorkijken van deze Site of het door u downloaden van enig materiaal van deze Site of enige Sites verbonden met deze Site.

Niets in deze algemene voorwaarden zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor

 • dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid;
 • fraude;
 • misleiding over een fundamentele kwestie; of
 • elke aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de van toepassing zijnde wetgeving. Indien uw gebruik van het materiaal op deze Site resulteert in de behoefte aan onderhoud, reparatie of verbetering van apparatuur, software of gegevens, neemt u alle kosten daarvan op u. U gaat ermee akkoord om ons volledig te vrijwaren, te beschermen en ons en ons bestuur, onze managers, medewerkers en vertegenwoordigers te vrijwaren van alle vorderingen, aansprakelijkheid, schade verliezen, kosten (met inbegrip van redelijke juridische kosten) voortvloeiend uit enige schending van de algemene voorwaarden door u, of uw gebruik van deze Site, of het gebruik door enige andere persoon die uw registratiegegevens gebruikt.

Brightstar 20:20 UK Limited (Ref office: Crewe Logistics Park, Jack Mills Way, Shavington, Crewe, CW2 5XF).

Vodafone Inruildeals wordt uitgevoerd door Brightstar 20:20 UK Limited en Vodafone.